Verzending in Nederland slechts € 5,95

Leveringsvoorwaarden

Golfclubservice.nl:

Artikel 1 - Toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Golfclubservice.nl zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden van toepassing.)
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Golfclubservice.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Golfclubservice.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Golfclubservice.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Golfclubservice.nl zijn vrijblijvend en Golfclubservice.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Golfclubservice.nl . Golfclubservice.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Golfclubservice.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Tijdens de bestelprocedure in de webshop is er de keuze om uit de volgende manieren bij vooruitbetaling de order te voldoen:
  1. - Bankoverschrijving: na het aanvinken van deze optie is de informatie zichtbaar om de betaling via bankoverschrijving te voldoen. Indien Golfclubservice.nl na 7 dagen vanaf de besteldatum geen betaling van u heeft mogen ontvangen zal de bestelling worden geannuleerd.
  2. - PayPal: direct na het aanvinken van deze optie wordt de klant doorgestuurd naar zijn/haar PayPal account om daar in een beveiligde omgeving de betaling af te ronden. Hierop zijn alle voorwaarden van PayPal van toepassing.
  3. - IDEAL: na de keuze voor deze optie wordt de klant doorgestuurd naar een beveiligde omgeving waar de betaling kan worden voldaan.
   Hierop zijn de voorwaarden van IDEAL van toepassing.
   Bij alle gebruikte betalingsopties zal de klant worden geïnformeerd over de voortgang van de bestelling en ontvangst van de betaling. De betaalde artikelen zullen binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling worden verzonden.
 3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt het bedrag automatisch in mindering gebracht.

Artikel 4 - Levering

 1. Golfclubservice.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Tenzij anders aangegaan met de koper. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
 2. De door Golfclubservice.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5 - Retourzending

 1. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 14 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele en complete verpakking) onbeschadigd en IN ZIJN GEHEEL ONGEBRUIKT terug te sturen. In elke andere staat wordt het product niet retour genomen! Daarbij draagt u zelf de kosten en het risico van de retourzending. Artikelen welke voorzien zijn van folie/zegel en  waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Golfclubservice.nl niet retour genomen. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Golfclubservice.nl deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen.
 2. Retourzending van artikelen worden geaccepteerd na schriftelijke aanmelding bij Golfclubservice.nl.
 3. Alle bestelde artikelen (gebruikt of nieuw) worden geleverd zoals beschreven en weergegeven op foto's op de website van Golfclubservice.nl. De koper dient het artikel binnen 14 dagen te inspecteren en eventuele tekortkomingen te melden aan Golfclubservice.nl. Na 14 dagen vervalt de garantie op retourzending.
 4. Op de gebruikte artikelen geldt een garantie van 30 dagen waarbinnen het artikel geen tekortkomingen (zoals breuken en/of scheuren) mag vertonen na normaal gebruik.
 5. Verkeerd gebruik en/of opzettelijke schade toebrengen aan het artikel vallen buiten de garantie van Golfclubservice.nl.

Artikel 6 - Annuleren van de bestelling

 1. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Dit dient echter te gebeuren voordat de bestelling bij Golfclubservice.nl wordt uitgezonden.Echter, indien het op maat gemaakte en/of speciaal bestelde artikelen zijn dan komen deze artikelen niet in aanmerking voor kosteloos annuleren.
 2. Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, dan wordt deze binnen 4 werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant.
 3. Bij het annuleren van de bestelling nadat deze is verzonden, dienen de portokosten van het terugzenden door de klant te worden voldaan.Bij terugzending moet worden voldaan aan de in Artikel 4. punt 4 gestelde voorwaarden.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Golfclubservice.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Golfclubservice.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Golfclubservice.nl.
 2. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.
 3. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.
 4. Op de door Golfclubservice.nl geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt en anderzijds zoals voor de wet van toepassing is.

Artikel 9 - Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Golfclubservice.nl , dan wel tussen Golfclubservice.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Golfclubservice.nl, is Golfclubservice.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Golfclubservice.nl.

Artikel 10 - Persoonsgegevens

 1. Golfclubservice.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
 2. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier of/en tijdens de bestelprocedure zijn ingevuld.
 3. Golfclubservice.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door u en Golfclubservice.nl overeengekomen opdracht.
 4. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien door in te loggen in uw account of via een schriftelijk (via brief of email) verzoek hiertoe aan Golfclubservice.nl te richten. In dat geval zal binnen 4 weken een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, kunt u dat zelf doen na inlogging of dient u dat schriftelijk te melden. Golfclubservice.nl zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Artikel 11 - Overmacht

 1. Indien u aan Golfclubservice.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Golfclubservice.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Golfclubservice.nl  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Golfclubservice.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Golfclubservice.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Golfclubservice.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Golfclubservice.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Golfclubservice.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wij Accepteren